Otočte na výšku

Chceme abyste měli z prohlížení maximální zažitek

Otočte svoje zařízení na výšku
VOP
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti Debono Interactive s.r.o., IČ: 057 30 937, se sídlem Gorazdova 1971/8, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 269731 (dále jen jako „společnost“ nebo „zhotovitel“), které upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen jako „smlouva“) uzavírané mezi společností a jinou fyzickou osobou podnikající či právnickou osobou na základě závazné objednávky.

Práva a povinnosti stran

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ujednání smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Závaznou formou komunikace se určuje komunikace formou elektronické pošty na e-maily uvedené ve smlouvě (objednávce). Pro závaznost komunikace není třeba užití elektronického podpisu, kvalifikovaného elektronického podpisu ani jiné formy identifikace a autentizace. Dohodou uzavřenou prostřednictvím elektronické pošty a prokazatelně odsouhlasenou oběma stranami je možno změnit obsah smlouvy uzavřené na základě objednávky.

Společnost se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo a objednatel se zavazuje objednané dílo převzít a uhradit sjednanou cenu. Obsah a předmět díla je stanoven závaznou objednávkou objednatele. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy by specifikace díla byla v objednávce nepřesná, neúplná nebo zavádějící, kontaktovat objednatele s žádostí o doplnění nebo upřesnění specifikace objednávky. Strany jsou povinny si v tomto směru poskytnout dostatečnou součinnost. V případě, že dostatečná součinnost nebude objednatelem poskytnuta a objednávka nebude dostatečně specifikována, je zhotovitel oprávněn odmítnout poskytnutí objednaného plnění.

Objednatel je dále povinen poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost spočívající zejména v odsouhlasení návrhu, konceptu nebo dodání potřebných podkladů, dodání textů a podobně. V případě, že bude objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti zhotoviteli, prodlužuje se o dvojnásobek doby prodlení objednatele zhotoviteli termín dodání díla a zhotovitel má nárok na úhradu nákladů, které mu v souvislosti s tím vznikly. Objednatel bere na vědomí, že při neposkytnutí potřebné součinnosti je zhotovitel oprávněn pozastavit práce na díle až do doby, než bude součinnost v požadovaném rozsahu poskytnuta. Pokud je ke zhotovení díla nutná součinnost třetích osob na straně objednatele, odpovídá objednatel za poskytnutí této součinnosti. V krajním případě je společnost oprávněna určit k poskytnutí součinnosti přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může od smlouvy odstoupit.

Objednatel nese plnou odpovědnost za dodané materiály, texty nebo jiné informace, které k plnění díla společnosti předal a za to, že jejich zpracováním nebo užitím nebude zasaženo do práv třetích osob. Objednatel odpovídá za to, že je oprávněným uživatelem nebo vykonavatelem majetkových autorských práv k dodaným materiálům.

Společnost je povinna při zhotovení díla postupovat s odbornou péčí, na vlastní náklad a odpovědnost. Společnost je oprávněna plnit prostřednictvím subdodavatelů, v takovém případě odpovídá tak, jako by plnila sama.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli maximální součinnost, aby k takové kontrole mohlo dojít, to vše v předem dohodnutém a vzájemně odsouhlaseném termínu.

Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cena a úhrada díla, předání díla

Cena díla je určena aktuálním ceníkem zhotovitele, případně informací sdělenou zhotovitelem na dotaz objednatele a je uvedena v objednávce. Cena díla vždy zahrnuje pouze v objednávce výslovně uvedené dílo včetně případné licence k němu ve sjednaném rozsahu. Cena za objednatelem vyžádané vícepráce nad rámec objednávky se stanoví obdobným způsobem jako cena vlastního díla.

Není-li v objednávce ujednáno jinak, v případě, že je cena díla ujednána v maximální výši 100.000,- Kč bez DPH, je objednatel povinen uhradit 50% ceny díla při uzavření smlouvy (podpisu objednávky oběma stranami) nebo do pěti dnů ode dne potvrzení objednávky zaslané elektronickou formou zhotovitelem. Zbývajících 50% ceny díla je objednatel povinen uhradit po provedení a předání díla objednateli. Na druhou část ceny díla bude zhotovitelem vystavena faktura se splatností 15 dnů.

Není-li v objednávce ujednáno jinak, v případě, že je cena díla ujednána vyšší než 100.000,- Kč bez DPH, je objednatel povinen uhradit 30% ceny díla při uzavření smlouvy (podpisu objednávky oběma stranami) nebo do pěti dnů ode dne potvrzení objednávky zaslané elektronickou formou zhotovitelem, 40% ceny díla je objednatel povinen uhradit po započetí prací po odsouhlasení návrhů díla a 30% ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli po provedení a předání díla objednateli. Na druhou a třetí část ceny díla dle tohoto odstavce bude zhotovitelem vystavena faktura se splatností 15 dnů.

Dodatečné práce nad rozsah sjednaný v objednávce budou účtovány dle ceníku zhotovitele nebo způsobem a ve výši ujednané dle objednávky.

Objednatel uhradí cenu bezhotovostně na bankovní účet uvedený na faktuře. Není-li sjednáno jinak, je splatnost faktury 10 dní ode dne jejího vystavení, pokud se nejedná o platby části ceny při uzavření smlouvy. V takovém případě je daná část ceny splatná dnem kdy dojde k uzavření smlouvy. Objednatel souhlasí se zasíláním faktur nebo jiných dokladů na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce v elektronické formě. Cena je uhrazena v okamžiku, kdy je v plné výši připsána na bankovní účet zhotovitele.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

Vlastnické právo k dílu v částech hmotné povahy, licence nebo jiná práva k užívání díla přecházejí na objednatele až okamžikem plného uhrazení sjednané ceny. Objednatel nemůže odmítnout převzetí díla, pokud toto nevykazuje žádné vady, popř. vykazuje ojedinělé závady či nedodělky, které nebrání užívání díla. Pokud objednatel odmítne převzít dílo bez zjevného důvodu, má se dílo za předané okamžikem tohoto odmítnutí, pokud je dílo dokončené a je způsobilé plnit svůj účel.

Sankce

V případě, kdy se objednatel dostane do prodlení s hrazením faktur o více jak třicet pracovních dní, vzniká zhotovitel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 5% z ceny díla.

V případě, kdy se zhotovitel dostane do prodlení o více jak třicet pracovních dní oproti ujednanému termínu s plněním díla, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla.

Smluvní pokuty jsou splatné do tří dnů ode dne porušení povinnosti a nemají vliv na náhradu vzniklé škody.

Vady díla, odpovědnost za vady

Odpovědnost z vady se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu, zejména občanského zákoníku.

Licenční ujednání

Pokud bude dílo, jeho část nebo části autorský dílem ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona, uděluje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k dílu včetně veškerých jeho grafických prvků (například loga) v neomezeném rozsahu územním a způsobům užití, a to bez časového omezení, přičemž odměna za udělení nevýhradní licence je zahrnuta ve smluvní ceně díla. V rozsahu, v jakém je to nutné pro splnění účelu smlouvy, postupuje zhotovitel objednateli výkon majetkových práv k dílu. Udělení licence nebo postoupení výkonu majetkových práv v k dílu přechází na objednatele okamžikem uhrazení ceny díla v plném výši.

Pokud bude dílo dílem zaměstnaneckým či kolektivním, postupuje zhotovitel jako zaměstnavatel nebo osoba, z jejíhož podnětu a pod jejímž vedením je dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je dílo uváděno na veřejnost objednateli veškerá majetková autorská práva minimálně ve stejném rozsahu, v jakém je sjednáno udělení licence v předchozím bodě. Zhotovitel prohlašuje, že autor výslovně souhlasil s dalším postoupením výkonu těchto práv na objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že všem autorům poskytl dostatečnou přiměřenou odměnu, a že všechny závazky zhotovitele vůči autorovi jsou vyrovnány. Odměna za postoupení je zahrnuta v ceně díla dle smlouvy.

Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že disponuje právy k udělení licence, resp. podlicence, resp. k převodu nebo postoupení výkonu majetkových autorských práv k dílu zaměstnaneckému, je oprávněn je udělit, resp. převést a že veškeré nároky autorů jsou vypořádány; rovněž odpovídá za škodu, která případě objednateli vznikne v důsledku nedodržení tohoto závazku či nepravdivosti tohoto prohlášení.

Smluvní strany prohlašují, že je jim známo, že součástí díla jsou nebo mohou být softwarové produkty třetích stran. Licence k užití produktů třetích stran se řídí licenčním podmínkami vydanými výrobci těchto software produktů.

Ochrana osobních údajů

Pokud jsou v rámci smluvního vztahu poskytnuty zhotoviteli osobní údaje objednatele, zhotovitel je zpracovává pro účely plnění smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, IČ, údaj o místu trvalého bydliště a e-mailová adresa. Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s právními předpisy. Veškeré dokumenty, jež obsahují osobní údaje subjektů, jsou vhodně technicky a organizačně zabezpečeny a uchovávány v prostorách správce a má k nim přístup pouze omezený počet určených zaměstnanců správce, nikoliv třetí osoby, vyjma osob, které jsou se správcem smluvně zavázány smlouvou o zpracování osobních údajů (externí účetní společnost, IT podpora apod.). Tyto osoby jsou však povinny chránit osobní údaje stejným způsobem jako správce. K automatizovanému zpracování osobních údajů správcem nedochází.

Ukončení smlouvy

Není-li ujednáno jinak, strany mohou odstoupit od smlouvy ze zákonem stanovených důvodů nebo důvodů uvedených ve smlouvě nebo těchto podmínkách. Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou mohou strany vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní dobou dva měsíce.

Strana je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, kdy s druhou smluvní stranou bude zahájeno insolvenční či exekuční řízení, či pokud vstoupí do likvidace. Odstoupení je účinné dnem, kdy je písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

Vyšší moc

Každé zdržení nebo selhání při plnění smlouvy kteroukoliv smluvní stranou nebude nesplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv smluvní stranou, jestliže takové zdržení nebo nesplnění je zaviněno výskytem událostí, která nemohla být rozumně předpokládána, které nemohlo být zabráněno, a která brání řádnému plnění smluvních povinností. Příklady těchto událostí jsou občanské nepokoje, změny zákonů, epidemie nebo pandemie a opatření s ní související, požár většího rozsahu, přírodní kalamity zahrnující například povodně, vichřice, smrště, zemětřesení apod.

Pokud bude zřejmé, že z důsledku událostí uvedených v předchozím odstavci nebude zhotovitel schopen plnit své závazky, uvědomí o tom bez zbytečného odkladu objednatele a strany se dohodnou na novém termínu předání díla. Trvá-li zhotovitel na navýšení původně ujednané části díla, je objednatel oprávněn pro nesouhlas s tímto navýšením od smlouvy odstoupit. V takovém případě nemají strany nárok na vrácení toho, co si již plnily, a zhotoviteli zůstává zachovaný nárok na úhradu té části díla, která již byla provedena.

Jiná ujednání

Smluvní strany se zavazují nesdělovat a nezpřístupňovat obsah uzavřené smlouvy nebo jakékoli jiné důvěrné informace poskytnuté si vzájemně v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, jež o sobě navzájem získaly po dobu účinnosti uzavřené smlouvy, a které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti se smluvní strany zavazují zajistit zabezpečení těchto informací před jejich zveřejněním, zpřístupněním či zneužitím. Tato povinnost trvá i po ukončení spolupráce. Zhotovitel však je oprávněn uvádět objednatele (včetně značky či názvu) formou reference ve všech svých komunikacích a médiích.

Pokud bude třeba mezi stranami učinit některé právní jednání písemně, považuje se takové právní jednání za doručené třetí den po jeho odeslání na poslední aktuálně známou adresu uvedenou v obchodním rejstříku nebo jiném veřejném seznamu platném ke dni odeslání písemnosti, případně na adresu sdělenou v objednávce.

Závěrečná ujednání

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 12. 12. 2021.

Pokud by některá ustanovení smlouvy nebo těchto podmínek byla shledána částečně nebo úplně neplatnými, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. V takovém případě smluvní strany bez zbytečného odkladu dohodnou nahrazení neplatného ustanovení novým, které se nejvíce přiblíží účelu neplatného ustanovení.

Všechny spory, které případně vzniknou mezi Smluvními stranami z uzavřené Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit jednáním mezi Smluvními stranami, budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky. Určuje se, že místně příslušným soudem pro rozhodování sporů je soud dle sídla zhotovitele.